کارنامه اعلام نتايج مرحله اول آزمون سراسري سال 1399
Untitled Document
به تذکرات و توضيحات ارائه شده در کارنامه به دقت توجه فرماييد.
براي مطالعه توضيحات کارنامه اينجا را کليک نماييد
تذکر:داوطلب گرامي در صورت هر گونه سوال نسبت به کارنامه ؛ لازم است حداکثر تا تاريخ99/07/05 طريق سيستم اينترنتي ارسال درخواست اقدام نماييد . بديهي است به درخواستهايي که پس از مهلت تعيين شده يا روشهاي ديگر ارسال شود هيچگونه پاسخي داده نخواهد شد.
توجه:اين کارنامه صرفا جهت اطلاع از وضعيت علمي داوطلب در گروه يا گروه هاي آزمايشي مربوطه بوده و فاقد هرگونه ارزش ديگري مي باشد و قابل استناد جهت دريافت هر نوع امتياز يا تقدير توسط هيچ مرجعي نمي باشد.
داوطلب گرامي شما علاقمندي به دوره هاي دانشگاه پيام نور و غير انتفاعي را در زمان ثبت نام و يا مراحل قبلي اعلام ننموده ايد. لذا در صورتي که مايل به انتخاب رشته هاي صرفا با اعمال سوابق تحصيلي دوره هاي دانشگاه پيام نور و غير انتفاعي هستيد، لازم است در زمان انتخاب رشته نسبت به پرداخت هزينه مربوطه از طريق سايت سازمان و دريافت کارت اعتباري و ثبت آن اقدام نماييد
: اطلاعات ثبت نامي و آزموني

نوع سوال آزمون معلوليت سهميه نهايي زبان خارجي دين سال تولد شماره شناسنامه جنس نام خانوادگي و نام شماره پرونده
6-3-3 ---- منطقه 3 انگليسي اسلام ۱۳۷۹ ۲۴۴۰۵۵۰۲۹۹ مرد جنگ خيز - حسين ۴۴۴۲۴۱
سال اخذ پيش دانشگاهي عنوان پيش دانشگاهي کد دانش آموزي پيش دانشگاهي کد منطقه اخذ ديپلم کد دانش آموزي ديپلم سال اخذ ديپلم کد ديپلم عنوان ديپلم
--- --- --- ۲۳۴۵ ۲۴۴۰۵۵۰۲۹۹ ۱۳۹۸ ۱۱ علوم تجربي
قطب بومي ناحيه بومي استان بومي محل تولد محل اخذ سال ماقبل ديپلم محل اخذ ديپلم محل اخذ مدرک پيش دانشگاهي
پنج پنج فارس فارس - فيروزاباد - مركزي فارس - فيروزاباد - مركزي فارس - فيروزاباد - مركزي فارس - فيروزاباد - مركزي

دانشگاه آزاد اسلامي رشته هاي پيام نور و غير انتفاعي مجازي و پرديس خودگردان دوره هاي روزانه / نوبت دوم پذيرش رشته هاي صرفا براساس سوابق تحصيلي*
مجاز مجاز مجاز مجاز
*براي انتخاب رشته اين رشته ها بايد به سامانه ثبت نام و انتخاب رشته براي پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي حسب مورد در سايت سازمان سنجش آموزش کشور يا سايت دانشگاه آزاد اسلامي که مجزا از انتخاب رشته هاي پذيرش باآزمون است مراجعه ،ثبت نام و انتخاب رشته نماييد.
:اعلام علاقه مندي بر اساس تقاضانامه
کارمندي غير انتفاعي ، پيام نور
خير خير
:وضعيت مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي مختلف هر يک از گروههاي آزمايشي
پذيرش رشته هاي با آزمون(پذيرش بر اساس آزمون و سوابق تحصيلي) گروه آزمايشي شماره داوطلبي
دانشگاه آزاد اسلامي(به جز 4 رشته) رشته هاي پيام نور و غير انتفاعي دانشگاه فرهنگيان (مراکز تربيت معلم سابق ) و دانشگاه شهيد رجايي مجازي ، پرديس خودگردان ،شهريه پرداز و دانشگاه آزاد اسلامي دوره هاي روزانه / نوبت دوم
مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز علوم تجربي ۱۶۸۸۸۵۱
مجاز   مجاز   غيرمجاز مجاز غيرمجاز زبانهاي خارجي ۲۷۳۲۳۲۲
دانشگاه آزاد اسلامي رشته هاي پيام نور و غير انتفاعي مجازي و پرديس خودگردان دوره هاي روزانه / نوبت دوم پذيرش رشته هاي صرفا براساس سوابق تحصيلي*
مجاز مجاز مجاز مجاز
*براي انتخاب رشته اين رشته ها بايد به سامانه ثبت نام و انتخاب رشته براي پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي حسب مورد در سايت سازمان سنجش آموزش کشور يا سايت دانشگاه آزاد اسلامي که مجزا از انتخاب رشته هاي پذيرش باآزمون است مراجعه ،ثبت نام و انتخاب رشته نماييد.

مشمول اعمال سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي : نمي باشيد
مشمول اعمال سوابق تحصيلي ديپلم : هستيد
 
۱۶۸۸۸۵۱:شماره داوطلب وضعيت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زير گروه ، گروه آزمايشي : علوم تجربي
پنج چهار سه دو يک رتبه و نمره کل /زيرگروه رديف
  ۳۰/۰۰%   ۳۰/۰۰%   ۳۰/۰۰%   ۳۰/۰۰%   ۳۰/۰۰% ميزان تاثير سوابق تحصيلي ديپلم ۱
  ۰/۰۰%   ۰/۰۰%   ۰/۰۰%   ۰/۰۰%   ۰/۰۰% ميزان تاثير سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي ۲
۱۷۳۶۹ ۱۷۵۴۲ ۱۵۲۴۷ ۱۶۵۴۳ ۱۳۵۴۸ رتبه در سهميه نهايي بين ۲۱۶۹۳۲ نفر ۳
۳۴۲۳۴ ۳۳۹۱۲ ۳۴۳۹۹ ۳۷۵۳۳ ۳۳۰۹۷ رتبه کشوري (بدون سهميه) بين ۵۰۶۹۰۸ نفر ۴
۷۰۱۵ ۶۹۹۷ ۶۵۲۲ ۷۲۸۷ ۷۴۶۶ نمره کل نهايي ۵
  فقط تاثير مثبت ديپلم   فقط تاثير مثبت ديپلم   فقط تاثير مثبت ديپلم   فقط تاثير مثبت ديپلم   فقط تاثير مثبت ديپلم تاثير مثبت سوابق تحصيلي ۶
نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي :علوم تجربي
دروس عمومي زبان و ادبيات فارسي زبان عربي فرهنگ و معارف اسلامي زبان خارجي
درصد نمره درس 30/473/736/020/8
دروس اختصاصي زمين شناسيرياضياتزيست شناسيفيزيكشيمي
درصد نمره درس 0/0-2/063/415/327/5
نمره همترازي (ملاک عمل) 0/0-2/063/515/427/5
رتبه کل در سهميه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره هاي روزانه و نوبت دوم گروه آزمايشي علوم تجربي
رتبه کشوري (بدون اعمال سهميه)
آخرين رتبه مجاز در سهميه نهايي ( دوره هاي روزانه ونوبت دوم ) رتبه کل در سهميه نهايي ماکزيمم نمره کل زير گروه ها
۳۴۸۵۴ ۵۲۱۷۰ ۱۴۳۷۸ ۷۳۹۷

۲۷۳۲۳۲۲ : شماره داوطلب وضعيت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زير گروه ، گروه آزمايشي زبانهاي خارجي
چهار سه دو يک رتبه و نمره کل / زير گروه رديف
  ۳۰/۰۰%   ۱۴/۳۵%   ۱۴/۳۵%   ۱۴/۳۵% ميزان تاثير سوابق تحصيلي ديپلم ۱
  ۰/۰۰%   ۰/۰۰%   ۰/۰۰%   ۰/۰۰% ميزان تاثير سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي ۲
۴۳۷۰۸ ۴۴۱۲۵ ۴۴۱۲۶ ۴۳۷۰۸ رتبه در سهميه نهايي بين ۵۱۸۰۰ نفر ۳
۱۱۱۴۷۷ ۱۱۱۲۱۲ ۱۱۱۲۲۳ ۱۱۳۲۳۷   رتبه کشوري (بدون سهميه) بين ۱۲۹۵۱۵ نفر ۴
۳۵۴۲ ۳۲۳۹ ۳۲۳۹ ۳۲۳۹ نمره کل نهايي ۵
  فقط تاثير مثبت ديپلم   فقط تاثير مثبت ديپلم   فقط تاثير مثبت ديپلم   فقط تاثير مثبت ديپلم تاثير مثبت سوابق تحصيلي ۶

نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي زبانهاي خارجي

زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني زبان خارجي فرهنگ و معارف اسلامي زبان عربي زبان و ادبيات فارسي دروس عمومي و اختصاصي
0/0 4/0 18/7 4/0 -4/0 درصد نمره درس
رتبه کل در سهميه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره هاي روزانه و نوبت دوم گروه آزمايشي زبانهاي خارجي
ماکزيمم نمره کل زير گروه ها رتبه کل در سهميه نهايي آخرين رتبه مجاز در سهميه نهايي( دوره هاي روزانه ونوبت دوم ) رتبه کشوري (بدون اعمال سهميه)
۳۵۴۲ ۴۵۷۶۵ ۱۴۰۷۱ ۱۱۶۶۲۳
سيستم راهنماي انتخاب رشته مجازي مربوط به رشته محل هاي با آزمون از بعد ازظهر روزچهار شنبه دوم مهر ماه بر روي سايت سازمان سنجش آموزش کشور قرار مي گيرد در صورت تمايل مي توانيد از اين سيستم استفاده نماييد..
کد دسترسي براي انتخاب رشته در سايت دانشگاه آزاد اسلامي (www.azmoon.org) :۸۸۰۴۴۲۰ (رشته هاي با آزمون)
خروج
© 2020 Sanjesh Organization, All Right Reserved